Custom MTV TOY "V.V.V."

  • 461
  • 21
  • 4
  • MTV TOY "V.V.V."
  • Photo: Filipe Rebelo – Máquina Invisivel.
  • Photo: Filipe Rebelo – Máquina Invisivel.
  • Work in progress...
    Photos: Lars Jansen - www.lars-jansen.com
  • Mupies around Lisbon showing MTV TOYs of all invited and participating artists...