Book portfolio

  • 161
  • 1
  • 1
  • Protfolio .01
  • เป็นการนำเอา Concept ของโลโก้ตัว .01 มาออกแบบต่อทำ Book และซึ่งตัว Concept คือ ความเรียบง่ายแต่ดูสำคัญ เราจึงออกแบบโดยใช้สี ขาว แต่มีการวางองค์ประกอบไว้ตรงกลางเป็นหลัก ใช้สีทองเป็นกับ Font Display เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญ และ ตอกย้ำด้วยกราฟฟิกที่เป็น ลิบบิ้นผสมไปในทุกๆหน้า