Book Illustration for PBBY Alcala: Ngumiti si Andoy

 • 466
 • 28
 • 9
 • Entry for the 2013 PBBY- Alcala Prize using the Winning story "Ngumiti si Andoy".

  My illustrations won Honorable Mention.
   
 • Andoy the Fan and Cane Merchant
 • "He needed to work for his siblings. He sold fans and canes."
   
  "Kailangan niyang magtrabaho para sa kaniyang mga kapatid. Nagbenta siya ng mga tungkod at pamaypay."
 • Andoy the Aspiring Tailor
 • I often watch how my father does his sewing. I used to dream of being a tailor like him.

  "Madalas naman, pinapanood ko kung paano manahi si Tatay. Naisip ko dati na maging mananahi tulad niya."
 • Andoy the Poster Maker
 • He also did posters for other people's businesses.

  "Gumawa rin siya ng mga poster para sa mga negosyo ng ibang tao."