Boat on the Beach

  • 168
  • 2
  • 0
  • boat on the beach in the Adirondack Mountains