Pygmalion Karatzas's profile
Integral Lens digital exhibit, part 2 & 3
Integral Lens, digital exhibit.
Part 2: Thinking integral photography
Part 3: Through the integral lens
www.pygmalionkaratzas.com
Integral Lens digital exhibit, part 2 & 3
11
264
2
Published:

Integral Lens digital exhibit, part 2 & 3

Integral Lens, digital exhibit, part 2 & 3

11
264
2
Published: