Transformácia areálu Dimitrovka - Bratislava
436
11
0
Published:
  • Add to Collection
  • About

    About

    Transformácia atreálu Dimitrovky Juh - Železnica Nové mesto a okolie / v spolupráci Ing.arch. Katarína Chalániová
    Published:
   Územie v okolí bývalej továrne na dynamit, tzv. Dimitrovke v Bratislave, so strategickou polohou pri železničnej stanici Nové mesto je v súčasnosti vo veľmi zanedbanom stave a jeho potenciály sú z pohľadu mestotvorného minimálne využité.
„Transformácia areálu Dimitrovky Juh – železničná stanica Nové mesto a okolie“ ťažiskovo navrhuje konverziu továrne na nové využitie, výstavbu hybridného polyfunkčného objektu prepájajúceho dané územnie rozdelené železničnou traťou, novostavbu železničnej stanice s vybavenosťou, výstavbu obytnej zóny a administratívnej štvrťe.
            V prvom rade samotné zachovanie objektov industriálnej architektúry dodáva celému návrhu hodnotu zachovania genia loci a vyzdvihuje význam priemyselného dedičstva. Jedná sa o transformáciu na funkčné využitie vysokoškolského zariadenia s umeleckým zameraním využívajúcim tento veľmi atraktívny priestor na ateliéry, happeningy a stret s verejnosťou.
Hybridný objekt tvarovo nadväzuje na veľkorysý verejný priestor nachádzajúci sa medzi hlavnými dvoma objektami Dimitrovky, vytvára akýsi poloverejný priestor so študentským ubytovaním a vybavenosťou. Jeho zelená pochôdzna strecha s lávkou s maloobchodnými priestormi umožňuje bezkolízny prechod ponad železničnú trať k jazeru Kuchajda a ďalej k nákupnému centru Polus City Center, či športoviskám. Zachovaný výškový objekt Lake Side si zachováva svoju orientačnú funkciu.
Na mieste bývalej železničnej stanice a pošty sú navrhnuté novostavby s originálnym výrazom. Veľmi doležitý moment nastáva pri riešení podzemného cestného prepojenia Račianskej ulice s Vajnorskou a Rožňavskou. Daný priestor pred stanicou sa tak odľahčí a uvoľní sa pre rekreačné využitie priestoru.
V centre územia, je navrhnutá obytná zóna riešená blokovou zástavbou so silnou lineárnou štruktúrou komponovanou na existujúceho komínu Dimitrovky. Vytvára sa tak verejný prechod medzi predstaničným námestím, námestím v  Dimitrovke a ďaľším navrhovaným verejným priestorom nachádzajúcom sa pri bývalej čističke odpadových vôd. Tu sú kumulované verejné stavby ako škola so škôlkou, či  kostol  s diecéznym centrom voľného času. Od frekventovanej Rožňavskej ulice je oddelená blokovou zástavbou s administratívnym využitím nadväzujúcim na južnejšie územie veľkorysým podchodom s vyvrcholením v budove na nárožnej polohe. Objekty ako Slovenská Sporiteľňa, či obytný komplex sú zachované.
Výrazným kompozično-ekologickým prvkom v území je komunikácia so zeleným pásom spájajúca Kuchajdu so severnejšie situovaným futbalovým štadiónom. Navrhovaná štruktúra reaguje na existujúcu obytnú zástavbu nachádzajúcu sa v jej blízkosti.
Celý koncept je založený na pohodlnom pešom a cyklistickom pohybe s vytvorením plnohodnotných mestotvorných priestorov s osobitým industrálnym charakterom.