VNPT Pay Redesign

Kết quả nghiên cứu giúp đội phát triển hiểu rõ các vấn đề mà người dùng hiện tại gặp phải.
Từ đó giúp đội phát triển khắc phục và đưa ra các giải pháp trong bản thiết kế mới.

Không những thế kết quả nghiên cứu còn tạo tiền đề để đội phát triển sản phẩm hoàn thiện sản phẩm 
trong những giai đoạn  tiếp theo.
Client: VNPT Pay
Agency: Onteractive
---

Supervisor: Alex Hoang

Research Team
Team Leader
/ UX Writer:
 mayvees
UX Consultant: Nguyễn Toàn Thắng

UX Researcher: Phạm Tuấn Anh
UX Researcher: Lê Vũ Phương Nhi
UX Researcher: Nguyễn Hữu Thành

Branding Team
Branding Strategist: Lien Nguyen

Design Team:
Team Leader: hoaback
Illustrator: Hoàng Thảo - tamara
UI/UX Designer: Đạt Lyong
UI/UX Designer: Thành Trung
Supporter: Hà Trang
---

Contact us:
website contact@onteractive.eu / +84 396 729 146
dribbble / behance / facebook / instagram
​​​​​​​
VNPT Pay Redesign
Published: