BÁNH MÌ Việt Nam

.

/ BÁNH MÌ Việt Nam / là bộ tranh khẳng định nét đẹp
nơi các dòng Bánh mì đặc trưng dân tộc Việt.
Trong 9 tiếng thực hiện, bộ tranh cố gắng khái quát nhất có thể
các dòng bánh mì đặc sắc của người Việt Nam.

.
.

Trân trọng

.
BÁNH MÌ Việt Nam
Published: