Landmark 81 SkyView
The symbol of aspirations to reach for the sky

Located on top of the tallest tower in SEA, Landmark 81 SkyView is not only the best spot to admire the marvelous beauty of Ho Chi Minh city, but also the inspiration for the journey to reach for the sky of Vietnamese people.

Inspired by bamboo - the longlasting symbol of the virtue of Vietnamese people, and from the contribution of 6,000 Vietnamese, Landmark 81 SkyView has became an aspiration for Vietnamese, a milestone for a new era: the day when Vietnamese people dare to dream, dare to aspire to global achievements.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh cây tre – loài cây gắn bó mật thiết với hành trình phát triển của người Việt, cùng sự chung tay góp sức của hơn 6,000 người Việt, Landmark 81 SkyView là Đài quan sát cao nhất Đông Nam Á tính đến 2019, trở thành biểu tượng của Khát vọng Việt Nam, là dấu mốc mở đầu cho một thời kì mới: Khi người Việt dám mơ, dám ước vọng về những kì tích mang tầm quốc tế.


Concept "Reach For The Sky"

For every Vietnamese people in general and Saigon people in particular, Landmark 81 has become a symbol of the ‘Dream’ and the desire to reach new heights. With the main idea Reaching for the sky ("Reach for the sky" - the proverb in English refers to 'ambition', refers to those who set great goals, or try to do something Landmark 81 Sky View Observatory will bring customers to a walk in the inspiring sky, thereby encouraging young people to continue exploring new horizons, enrolling themselves on the map. world, touch the sky and the stars twinkle.

Đối với mỗi người dân Việt Nam nói chung và người dân Sài Gòn nói riêng, Landmark 81 đã trở thành biểu tượng của ‘Giấc mơ’ và khát vọng vươn tới những đỉnh cao mới. Với ý tưởng chủ đạo Vươn tới trời cao (“Reach for the sky” - câu thành ngữ trong tiếng Anh ám chỉ ‘tham vọng’, nhắc tới những người đặt ra các mục tiêu rất lớn, hoặc cố gắng thực hiện một việc vô cùng khó khăn), Đài Quan sát Landmark 81 Sky View sẽ đưa khách hàng trải qua một cuộc dạo chơi trên bầu trời đầy cảm hứng, qua đó khích lệ người trẻ tiếp tục khai phá những chân trời mới, ghi danh mình trên bản đồ thế giới, chạm tay tới bầu trời và những vì sao lấp lánh.


Idea & Art Direction

With the main idea "Reaching to the sky" specifically Visualize through the "Conquer" image, Landmark 81 Skyview Logo will be stylized with a view from the bottom up, like the perspective of a person conquering the dreams of himself, the main line will be the flat lines with the convergence point at the top of the tower, creating the feeling of being looking upwards, expressing the will, the desire to conquer, always looking forward, this line is shaped by the characteristic architecture of Landmark 81.

Với Ý tưởng chủ đạo “Vươn tới trời cao” được Visualize cụ thể qua hình ảnh “Chinh phục”, Logo Landmark 81 Skyview sẽ được cách điệu với hướng nhìn từ dưới lên, như góc nhìn của một người chinh phục những giấc mơ của mình, đường nét chính sẽ là những đường line phẳng có điểm tụ là đỉnh của toà tháp, tạo cảm giác như đang hướng tầm nhìn lên trời cao, thể hiện cho ý chí, khát khao chinh phục, luôn hướng về phía trước, và những đường nét này tạo hình theo kiến trúc đặc trưng của toà nhà Landmark 81.

Credits 
Branding Project: Landmark 81 SkyView
Client: Vincom Retail - Vin Group
Scope of Work: Logo Creative & Visual Identity
Creative & Design: InSpace Creative
Photo by Landmark 81 SkyView
Location: Ho Chi Minh City, Vietnam
Published: 2019

Thanks for your time
Landmark 81 SkyView
152
1.4k
5
Published:

Landmark 81 SkyView

Landmark 81 SkyView - Branding Design Located on top of the tallest tower in SEA, Landmark 81 SkyView is not only the best spot to admire the ma Read More
152
1.4k
5
Published:

Tools

Creative Fields