SAMSON
Photography : Yuvaraj Parasuraman
Retouching : Mohammed Hazarudin