• Add to Collection
  • About

    About

    http://mkoften.blogspot.com/2013/01/neden-teslim-olduk.html
    Published:
Gelişkin Kitle Kontrolü: FUTBOL
Manipulasyon, Depolitizasyon, Kültürel Deformasyon:
Futbol, İçerdiği umut ve korku, savunma ve saldırı, galibiyet ve mağlubiyet, fizik güç ve şiddet gibi kutupsallıklar dolayımıyla, insanî varoluşun evrensel çelişkilerini cisimleştirmektedir. Popüler futbol kültürü, sınıfsal, millî, etnik, dinsel, ataerkil vs. kimliklere eklemlenerek, “ötekilik” formlarının üretilmesine katkıda bulunmuştur. (Birikim Yayınları)
Bilindiği üzere, millet, söylemsel olarak oluşturulan “hayali bir topluluk”tur (Anderson, 1983). Milli kimlik ise, belirli ortak anlam, kod, simge, ritüel, mit vb. temelinde kurulan bir eşitlik (“biz”) ve farklılık (“ötekiler”) ilişkisinin ürünüdür.
Birinci Dünya Savaşı sonrasında, savaş ittifakları futbolda devam etti. Galipler ve mağlupler kendi aralarında yarışıyorlardı. Salazar'a Portekiz'i nasıl yönettiğini sormuşlar; o da "Üç F sayesinde" demiş, "Fado, Fiesta, Futbol..."