user's avatar
[bez tytułu] /// [untitled]
PRACA DYPLOMOWA
Moją pracą dyplomową jest książka zatytułowana [bez tytułu] będąca swoistą wariacją na temat słownika. Zawiera 100 zebranych przeze mnie, subiektywnych definicji wybranych uczuć i emocji, napisanych przez 100 różnych, mniej lub bardziej, a czasem w ogóle nieznanych mi osób. Przyporządkowywanie haseł do osób odbywało się za pomocą losowania. Zależało mi na tym, aby definicje te były osobiste, naturalne i prawdziwe. Starałam się możliwie jak najmniej ingerować w tekst, aby zachować intymność i indywidualny charakter każdej wypowiedzi. Kolejność w jakiej występują nie jest przypadkowa; znalazłam swój własny system porządkowania. Definiowanie czegoś w zasadzie niedefiniowalnego nastręcza kłopotów, ale podjęcie takiej próby może być cennym doświadczeniem. Pozwala lepiej zrozumieć odczuwane emocje, odnaleźć ich przyczynę i wreszcie pozwolić sobie na świadome przeżywanie ich, a nie ciągłe zaprzeczanie i spychanie na bok.
///
GRADUATION DIPLOMA
My work is a book entitled [untitled] which is a kind of variation about the real dictionary. It contains 100 subjective definitions of different feelings and emotions, written by 100 different, more or less known, and even completely unknown to me people. Passwords were assigned to people by drawing lots. I wanted these definitions to be personal, natural and true, which is why I tried to interfere as little as possible in the text to preserve the intimacy and individual character of each statement. The order in which they appear is not accidental; I found my own ordering system. Defining something basically indefinable is problematic, but making such an attempt can be a valuable experience. It allows you to better understand the emotions you feel, find their cause and finally allow yourself to consciously experience them, not constantly denying and pushing aside.

[bez tytułu] /// [untitled]
6
226
0
Published:

[bez tytułu] /// [untitled]

6
226
0
Published: