Vinnytsia typefamily: Vinnytsia Old City (serif typeface) and Vinnytsia Modern City (sans typefaces). Client: Vinnytsia City / Fedoriv Agency
Type designer Dmitry Rastvortsev about the process and features of fonts for Vinnitsia
Vinnytsia Typefamily
Published:

Vinnytsia Typefamily

Published:

Creative Fields