Mariyan Atanasov's profile
urban tetris
Retouching
Photoshop
urbantetris
Urban exploration of abstract shapes of tetris in Sofia, Bulgaria.
Check out part two of Urban Tetris here


Follow me on Instagram :)


urban tetris
Published:

urban tetris

Urban exploration of abstract shapes of tetris in Sofia, Bulgaria.

Published: