user's profile
Euro Styl - Rebranding
Our sign has 10 years!

When a decade has passed since we introduced visual identification for Euro Styl, we felt successful. The logo has stood the test of time. The values that we have coded are permanent.

Nasz znak ma 10 lat!

Kiedy minęła dekada od wprowadzenia przez nas identyfikacji wizualnej dla firmy Euro Styl czuliśmy, że odnieśliśmy sukces. Znak przetrwał próbę czasu. Zakodowane przez nas wartości są trwałe.
But sometimes business development forces a change of an image strategy.

In 2017, the company became a part of the Dom Development SA Capital Group from Warsaw, which is not only the leader of the Warsaw’s market, but also one of the largest and longest-running developers on the Polish market.

Czasem jednak rozwój biznesu wymusza zmianę strategii wizerunkowej.

W 2017 roku firma stała się częścią Grupy Kapitałowej Dom Development S.A z Warszawy, która jest nie tylko liderem rynku warszawskiego, ale także jednym z największych i najdłużej działających deweloperów na polskim rynku.
Competition

- we are fighting for the creation of another logo for Euro Styl. Luckily for us it turned out that we can fight in the competition to create another logo and develop a complete system of visual identification. Apart from information important to us, such as archetypes, market share, recognition of the company or strategic assumptions, the competition brief assumed that the new logo should refer to the current logo, but at the same time it should fit in with the character of the Dom Development Group's logo. The implementation of the new system and the rebranding campaign were planned for June 2019.

Konkurs

- czyli walczymy o stworzenie kolejnego logo Euro Styl. Szczęśliwie dla nas okazało, że możemy walczyć w konkursie na stworzenie logo i opracowanie kompletnego systemu identyfikacji wizualnej. Brief konkursowy, poza ważnymi dla nas informacjami, jak archetypy, udział w rynku, rozpoznawalność firmy, czy założenia strategiczne, zakładał, że nowe logo powinno nawiązywać do obecnego znaku, ale jednocześnie wpisywać się charakter znaku Grupy Dom Development. Wdrożenie nowego systemu i kampanię rebrandingową zaplanowano na czerwiec 2019 r.
Conceptual sketches and selection of the version to be sent to the contest

We had started work in a team of three graphic designers by creating conceptual sketches, then we chose versions of signs that would best fulfill the assumptions of the brief. We sent out refined versions for the contest... and we have been waiting for the verdict. 

Szkice koncepcyjne i wybór wersji do wysłania na konkurs

Pracę w zespole trzech grafików rozpoczęliśmy od stworzenia szkiców koncepcyjnych. Następnie wybraliśmy wersje znaków, które w najlepszy sposób zrealizują założenia briefu. Dopracowane wersje wysłaliśmy na konkurs… i czekaliśmy na werdykt.​​​​​​​
The jury decided

that the following logo would best meet the objectives set for the agencies participating in the competition.


Jury konkursowe uznało, 

że poniższy znak najlepiej zrealizuje założenia postawione agencjom startującym w konkursie.
The technical stage, which means we say "I'm checking"

After the final finishing of the logo, that is the typography and color palette, we went to the technical stage, during which we verified how the sign would behave on various media,
with the use of all available techniques. This stage allowed us to eliminate the risks
that could appear in the subsequent work with the sign.


Etap techniczny, czyli mówimy „sprawdzam”

Po ostatecznym dopracowaniu logo, a więc doprecyzowaniu typografii i palety kolorystycznej przeszliśmy do etapu technicznego podczas, którego weryfikowaliśmy jak znak będzie się zachowywał na różnych nośnikach przy odwzorowaniu za pomocą wszelkich dostępnych technik. Ten etap pozwolił nam wyeliminować zagrożenia, które mogłyby się pojawić w późniejszej pracy ze znakiem.
Key Visual, which is how the layouts will look like

The next step was developing of a key visual- a set of characteristic elements from which all layouts will be created. Total assumptions were developed in the form of the Visual Identification Book, which contains a set of guidelines, facilitating the use and production of materials used by Euro Styl S.A.

​​​​​​​Key Visual, czyli jak będą wyglądały layouty

Kolejnym etapem było wypracowanie key visualu, tzn. zestawu charakterystycznych elementów z których będą tworzone wszelkie layouty. Całość założeń została opracowana w formie Księgi Identyfikacji Wizualnej, która zawiera komplet wytycznych ułatwiających stosowanie i produkcję materiałów, którymi posługuje się Euro Styl S.A.​​​​​​​
Euro Styl - Rebranding
8
161
0
Published:

Euro Styl - Rebranding

8
161
0
Published: