"Da li će talasi isprati sve?" 25.6.-6.7.2019.
Da li će talasi isprati sve?
Bel Art galerija
25. 6. - 6. 7. 2019. 
Fotografije: Aleksandar Danguzov

Izložba Da li će talasi isprati sve? predstavlja presek dosadašnjeg aktivnog istraživanja problematika industrija zabave, odnosno sve češće prisutnih akvaparkova i delfinarijuma u svetu. Fokusirajući se na foto i video dokumentaciju dostupnu na internetu, selektujem materijal na kojem dodatno intervenišem i koji potom koristim kao predloške za crteže, redimejd objekte i instalacije. Putem njih, posmatrača upoznajem sa mestom lova, ubijanja i transporta živih delfina, kao i sa kasnijim tretmanom sa kojima se te životinje suočavaju i intenzivnim pokušajem određenih medija da specifičnosti ovih praksi prikriju. Na godišnjem nivou japanski grad Taiji lovi, ubija i trasnportuje, prema navodima više udruženja za zaštitu životinja, oko 25 000 jedinki različitih vrsti manjih kitova (lat. Cetacea), iako tamošnje vlasti iznose desetostruko manje brojke. Na crtežu Crveni zaliv predstavljen je momenat ubijanja delfina, penušanje njihove krvi delom prikriveno šatorom koji nam ne dozvoljava direktan uvid. Viševekovna praksa poznata kao lov na kitove, dobija i dalje podršku japanske vlasti iako većina japanskog stanovništva nije ni svesna ovakvog sezonskog masakra. Uz ovaj rad, izvodim instalaciju naziva istog kao i izložba, gde se konkretnije fokusiram na prirodni proces ispiranja krvi u vodi, ali pozicioniranu u providnim činijama za jelo koje ukazuju na zastupljenost mesa ovih sisara na tržištu, uprkos upozorenju na visoku koncentraciju žive u njemu. Namernim preuveličavanjem ili umanjenjem rekvizita, koji su neizostavni deo predstavnog programa današnjih delfinarijuma, nastaje poliptih sačinjen od 8 crteža koji nas suočava sa pritiskom koji se vrši na delfine u zatočeništvu. Međutim, granica spremnosti da se pritiskom postigne profit najbolje ilustruje slučaj ubistva aktivistikinje Džejn Tipson izvršenog 2003. godine, za vreme njenog intenzivnog zalaganja kroz organizaciju Saint Lucia Animal Protection Society (SLAPS) na ostrvu Sveta Lucija, na Karabima. Imajući u obzir da slučaj njenog ubistva nije rešen, kao i to da počinioci istog nisu identifikovani, naša je odgovornost da li ćemo na vreme kolektivno sprečiti izgradnju nekog budućeg delfinarijuma ili pak slepo pratiti tred i finansijski ga podržati.
Nemanja Milenković, 2019


Will the waves wash it all away?
Bel Art Gallery
25th of June - 6th of July 2019
Photography: Aleksandar Danguzov

The exhibition titled Will the waves wash it all away? is an overview of the previous active research of the entertainment industry issues, namely the increasing number of aqua parks and dolphinariums present all over the world. Focusing on the photo and video documentation available on the Internet, I select the material on which I intervene additionally and then use it as the templates for drawings, ready-made objects and installations. Through them, I inform the observer about the place of hunting, killing and transporting of live dolphins, subsequent treatment that these animals face and the intense attempts of certain media to conceal the specificities of these practices. Annually, the Japanese city of Taiji hunts, kills and transports, according to the several animal protection associations, around 25,000 specimens of various types of smaller whales (in Latin: Cetacea), although the local authorities report ten times smaller numbers. In the drawing titled The Red Cove, the moment of killing dolphins is presented while the spilling of their blood is partly covered by a tent that does not allow us a direct insight. This several centuries long practice known as whaling is still supported by the Japanese authorities, although most Japanese people are not even aware of this seasonal massacre. Alongside to this drawing, I will install the work with the same title as the exhibition, where I focus more specifically on the natural process of blood washout in water, but positioned in transparent bowls indicating the presence of meat of these mammals on the market, despite the warning of the high levels of mercury in it. By intentional exaggeration or reduction of the props that are an indispensable part of the program of today's dolphinariums, I create a polyptych work composed of 8 drawings that confront us with the pressure exerted on dolphins in captivity. However, the boundary of readiness to achieve the profit through pressure is best illustrated in the case of the murder of activist Jane Tipson committed in 2003, during her intense advocating of the cause through the organization of the Saint Lucia Animal Protection Society (SLAPS) on the island of Saint Lucia, in the Caribbean. Considering that the case of her murder has not been resolved, and that the perpetrators of the same have not been identified, it is our responsibility whether we shall prevent on time the construction of some future dolphinarium or we shall opt to blindly follow this worldwide trend and financially support it.
Nemanja Milenković, 2019


"Da li će talasi isprati sve?" 25.6.-6.7.2019.
5
55
0
Published:

"Da li će talasi isprati sve?" 25.6.-6.7.2019.

5
55
0
Published:

Creative Fields