Al Shaikh Koshiak Palace
Residential Palace "Al Shaikh Adnan Koshiak Palace"
Location: Jeddah, Saudi Arabia
Area: 12,400.00 m2
Client: Al Shaikh Adnan Koshik
Scope: Photo-realistic 3D​​​​​​​​​​​​​​, Marketing Materials
Year: 2014
Al Shaikh Koshiak Palace
18
304
0
Published:
Multiple Owners
Mohamed Hussein