Nine-storey residential building in the city of Dnipro
Visualization for studio "Valentirov & Partners"
Architects: Alex Valentirov, Ekaterina Bezcennaya
Visualization: Serhii Seinov
Year: 2019
HOUSING_K25
27
142
1
Published:

HOUSING_K25

27
142
1
Published: