AV medijos's profile
Programos aprašymas
PROGRAMOS APRAŠYMAS
Pavadinimas ir finanasavimas: Vilniaus Gedimino technikos universiteto „Ateities inžinerijos“ NVŠ programos „Audiovizualinių medijų taikymas kuriant ir diegiant inovacija". Programa yra finansuota iš 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos lėšų, skirtų priemonei „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, ir yra atliktas vykdant Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2- ESFA-V-729-01-001
Programos rengėjai ir lektoriai:
– prof. dr. Remigijus Venckus (Fundamentinių mokslų fakulteto Grafinių sistemų katedra), remigijus.venckus@vgtu.lt
– doc. dr. Eglė Jaškūnienė (Kūrybinių industrijų fakulteto Kūrybos komunikacijos katedra), egle.jaskuniene@vgtu.lt
– lekt. Jovilė Barevičiūtė (Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedra), jovile.bareviciute@vgtu.lt
– lekt. Remigijus Ruokis (Kūrybinių industrijų fakulteto Pramogų industrijų katedra), remigijus.ruokis@vgtu.lt
Praktinių ir teorinių užsiėmimų turinys bei rezultatas: 
dalyvavimas programoje apėmė visą inovacijų kūrimo veiklų ciklą – nuo idėjos formavimo, darbo įrankių įvaldymo ir pritaikymo, kūrybos procesų suplanavimo ir įgyvendinimo iki šiuolaikiško ir vartotoją įtraukiančio rezultato, pateikimo elektroninėje erdvėje. Inovacijų kūrimo veiklų ciklas taip pat apėmė ir verslo plano rengimo bei produkto marketingo klausimus.
Užsiėmimų metu buvo supažindinama su fotografavimo ir filmavimo priemonėmis, suteikiami naudingi praktiniai patarimai ir įgūdžiai, reikalingi kuriant grafinį ir internetinio portfelis bei interneto svetainių dizainą. 
Galutinis projektinio darbo rezultatas yra produkto ir asmenų kūrybos pristatymas internetiniame portfelis.
Dalyvavimo programoje ir projekto rengimo nauda: 
NVŠ programa „Audiovizualinių medijų taikymas kuriant ir diegiant inovacijas“ buvo skirta  mokyklų vyresniųjų klasių mokiniams, besidomintiems audiovizualinėmis technologijomis ir jų kūrybiniu pritaikymu kuriant inovatyvius produktus. Programos vadovai moksleivius supažindino su fotografavimo, filmavimo priemonėmis, taip pat suteikė naudingus praktinius patarimus ir įgūdžius, reikalingus kuriant grafinį ir interneto svetainių dizainą. Visi užsiėmimai yra praktiniai, o galutinis pasiektas rezultatas – internetinis kūrybos bei inovatyvaus produkto pristatymas internetiniame portfelis. Dalyvavimas šioje NVŠ programoje yra naudingas,  nes – tai pirmasis žingsnis profesionalios audiovizualinės kūrybos link bei bandymas tinkamai, šiuolaikiškai ir inovatyviai realizuoti savąsias kūrybines idėjas.
Apimtis: 
dalyvavimas programoje apėmė – 144 val., iš kurių 96 val. skiriama kontaktiniams užsiėmimams sesijų metu, o 48 val. – nuotoliniam savarankiškam darbui. Kuriant projektinį darbą buvo naudojamas VGTU „Ateities inžinerijos“ platformos įrankis bei periodiškai konsultuotasi el. paštu su programos lektoriais.
Tikslas – praktiškai pažinti šiuolaikinių audiovizualinių (toliau – AV) technologijų taikymo galimybes, didinti pridėtinę naujų inovatyvių produktų bei paslaugų vertę ir plėtoti individualią kūrybą.
Uždaviniai – susipažinti ir įgyti pradinius praktinius įgūdžius šiose AV medijų srityse:
– AV medijos ir jų naudojimas proveržio inovacijų kūrimui bei diegimui; 
– AV medijų technologijos ir priemonės;
– AV kūrinio, skirto pristatyti inovatyvų produktą rinkai, praktinis kūrimas ir ekonominis pagrindimas.
Moksleivių projektinio darbo uždaviniai: 
– susipažinti su medijų kūrybos specifika, analizuoti medijų teoriją, praktiką bei komunikaciją;
– sukurti asmenis ir  jų verslines veiklas pristatančius videofilmus ir fotografijų seriją;
sukurti asmenis ir  jų verslines veiklas pristatantį logotipą;
– pritaikyti fotografijų seriją, videofilmo ištraukas ir logotipą reklaminiame plakate;
– parengti asmenis ir jų verslines veiklas populiarinantį verslo planą;
– parengti internetinį portfelis, kuriame pristatomi projektinės veiklos rezultatai. 
Pagrindinės teorinių ir praktinių užsiėmimų temos bei įgytos žinios:
Teoriniai ir praktiniai užsiėmimai buvo vykdomi trijose sesijose. Pirmosios sesijos pradžioje pirmiausiai buvo susipažįstama su projekto eiga. Taip pat dalyviai pasidalino ir kūrybinio darbo grupes. Taip pat aptarti ir išanalizuoti dalyvių gebėjimai. Vykdytas užduočių, terminų, darbo ir atsiskaitymo formų bei eigos aparimas ir nustatymas, medijų projekto tikslų ir uždavinių supratimas. Užsiėmimo metu dominavo vaizdinė paskaita, videoįrašų demonstravimas, diskusija, praktinių atvejų analizė. Užsiėmimą vedė prof. dr. R. Venckus, doc. dr. E. Jaškūnienė, lekt. J Barevičiūtė, lekt. R. Ruokis.    Antrasis užsiėmimas buvo vedamas lekt. J. Barevičiūtės, kuri aptarė medijų sampratą ir pateikė istorinę apžvalgą, apibrėžė medijų ryšius su kūrybos ekonomika. Taip pat buvo išsamiai analizuojama audiovizualinė komunikacija ir pridėtinės paslaugos bei objekto vertės formavimo aspektai. Užsiėmimo metu buvo įtvirtinamas medijų raidos žinojimas, skirtingų etapų identifikavimas. Šio teoriniame užsiėmime buvo daug vaizdinės medžiagos, atvejų demonstravimo, vykdyta diskusija.
    Pirmosios sesijos pabaigoje lekt. R.  Ruokis ir lekt. J. Barevičiūtė paaiškino medijų kanalų veikimo principus, poveikį vartotojui ir verslui, estetinius, psichologinius ir technologinius niuansus.
    Antrosios sesijos pradžioje buvo tęsiamas ir koreguojamas anksčiau pradėtas medijų turinio kūrimas. Kuriama labiau į verslumą orientuota žinutė, scenarijus, reklaminis produktą ir asmenį pristatantis tekstas. Buvo tobulinami ir įtvirtinami verslui naudingo teksto rašymo, analizavimo bei darbo komandoje įgūdžiai. Užsiėmimus vedė lekt. J. Baravičiūtė.
    Vadovaujant doc. dr. E. Jaškūnienei anksčiau pradėta kuriama ir formuojama fotografijų kolekcija, rengiama ją orientuojant į verslumą, tobulinama ir papildoma fotografijos koncepcija. Įtvirtinamos ir papildomos fotografijos kūrybos ir fototechnikos taikymo žinios.
    Vadovaujant lekt. R.  Ruokiui toliau buvo kuriamas, tobulinamas videofilmas, koreguojama filmo idėją grindžianti koncepcija ir orientuojamasi į problemų susijusių su verslumu sprendimu. Užsiėmimo metu buvo suteikiamos papildomos filmo kūrybos ir technikos taikymo žinios.
    Antrosios sesijos metu, vadovaujant prof. dr. R. Venckui ir doc. dr. E. Jaškūnienei buvo kuriamas ir koreguojamas anksčiau pradėtas reprezentacinis firminis stilius, baigiami anksčiau pradėto maketavimo bandymai. Užsiėmimo metu buvo suteikiamos papildomos grafinio dizaino kūrybos ir technikos taikymo verslo idėjoms realizuoti žinios.
    Vadovaujant lekt. R.  Ruokiui ir lekt. J. Barevičiūtei antrosios sesijos metu buvo suteikiamos papildomos žinios apie medijų kanalų veikimo principus bei jų daromą poveikį kūrybos ekonomikai, taip pat poveikį vartotojų elgesiui, estetinius, psichologinius ir technologinius niuansus.
    Sesijos pabaigoje buvo pradėtas kurti, į asmens verslumo poreikius orientuotas, internetinis portfolis. Taip pat aiškinami papildomi interneto dizaino techniniai parametrai, estetiniai sprendimai. Prof. dr. R. Venckus suteikė papildomas internetinio dizaino kūrybos žinias ir įgūdžius. Įtvirtinti įgūdžiai ir žinios leido sėkmingai rengti asmens produkto / kūrybos rezultatų reprezentavimo internete verslinį planą, apie kurį mums dėstė lekt. J. Barevičiūtė.
    Trečiosios sesijos metu, vadovaujant doc. dr. E. Jaškūnienei, buvo vykdoma galutinė nuotraukų atranka, formuojamas į verslo poreikius orientuotas vizualinis pasakojimas,  pasirengiama darbo pristatymui.
    Vadovaujant lekt. R. Ruokiui buvo baigiamas kurti videofilmas, pasirenkant postprodukcijos būdus, rengiama filmo idėją grindžianti koncepcija. Po to vadovaujant prof. dr. R. Venckus ir doc. dr. E. Jaškūnienei baigiamas kurti reprezentacinis firminis stilius. lekt. J. Barevičiūtė papildomai aiškino naujausių medijų kanalų veikimo principus, poveikį, estetinius, psichologinius ir technologinius niuansus, atlikome verslo plano rengimo pratimus; o vadovaujant prof. dr. R. Venckui buvo baigiamas kurti internetinis portfolis

Savarankiško ir projektinio darbo etapai:
Savarankiško projektinio darbo etapai buvo trys. Jie vykdyti tarp sesijinių susitikimų ir konsultuojantis su programos vadovais universitete bei mokyklų mokytojais.
    Pirmosios sesijos metu pradėtus darbus tęsėme savarankiška. Tobulinome scenarijaus rašymo ir į verslumą orientuotos žinutės apie produktą rengimo įgūdžius; savarankiškai kūrėme sesijos metu pradėtą fotografijos kolekciją; naudojome grafinio dizaino priemones ir kūrėme į verslumą orientuotą produktą pristatantį prekės ženklą; tęsėme videofilmo kūrimo darbus.
    Pirmosios sesijos metu pradėtus ir antrosios sesijos metu tęsiamus darbus turėjome baigti savarankiškai, ir toliau konsultuojantis internetu su universiteto lektoriais ir mokyklos mokytojais. Paskutiniosios sesijos metu šie darbai buvo koreguojami ir galutinai užbaigiami. 
    Iki paskutiniosios sesijos pradžios tobulinome ir baigėme žinutę-tekstinę informaciją apie produktą; baigėme ankstesnių sesijų metu pradėtą fotografijos kolekciją; naudodami grafinio dizaino priemones koregavome ir galutinai ištobulinome produktą pristatantį prekės ženklą; tęsėme  ir baigėme videofilmo kūrimą bei jį koregavome taip, kad jis atitiktų verslo poreikius; tęsėme pradėtą internetinį portfelis, sukėlėme į jį ankstesnių sesijų metu sukurtą medžiagą, koregavome pradėtą, bet dar neužbaigtą turinį. 
    Įvykus paskutiniai sesijai buvo formuojamas ir įgyvendinamas asmeninės kūrybos rezultatų reprezentavimo planas. Taip pat atliekamas turinio medžiagos rengimas, komplektavimas ir galutinis internetinio portfelis užbaigimas, atsižvelgiama į verslo keliamas problemas ir iššūkius.
Naudota taikomoji programinė įranga:
Sesijos metu naudojama universiteto auditorijoje esanti ši įranga:
universiteto kompiuterinė techninė ir programinė įranga skirta studijuojančiųjų audiovizualinės kūrybos darbui; kompiuterių techninės specifikacijos – procesorius dual core @ 2.4 GHz (i5,  i7, Intel), darbinė atmintis 8 GB; kietasis diskas 320 GB 5400 RPM; monitorius 19"; Operacinė Sistema Windows 7 (Service Pack 1);
atviro kodo programos skirtos audiovizualinės medžiagos apdorojimui, koregavimui ir sukūrimui:
Image editing (https://www.gimp.org)
El. Erdvėje veikiantys korverteriai (https://www.lifewire.com/free-video-converter-programs-and-online-services-2622867), 
Iš mokyklų atsivežta (bet ne privaloma) audiovizualinė techninė ir programinė įranga (kompiuteriai, atviro kodo taikomoji programinė įranga, filmuojantys ir fotografuojantys įrenginiai, skaitmeninės informacijos kaupimo laikmenos; skaitmeninės informacijos perdavimui naudojami kabeliai).
Savarankiškam darbui buvo naudojama ši įranga:
1. asmeninė audiovizualinė techninė ir programinė įranga:
nešiojami kompiuteriai su įdiegtomis 3-iame punkte išvardintomis atviro kodo taikomosiomis programomis; optimali kompiuterio techninė specifikacija – procesorius dual core @ 2.4 GHz (i5,  i7, Intel), darbinė atmintis 8 GB; kietasis diskas 320 GB 5400 RPM; monitorius 15"; Operacinė Sistema Windows 7 (Service Pack 1) bei MacBook kompiuteris, monitories 12"  Retina, procesorius Core M3 1.2GHz, darbinė atmintis 8GB, vieta kompiuteryje 256GB flash, vaizdo plokštė Intel HD 615
filmuojantys ir fotografuojantys mobilieji įrenginiai (dažniausiai telefonai), 
fotoaparatai, kuriais galima fotografuoti ir filmuoti
skaitmeninės informacijos kaupimo laikmenos SD, FC ir jų skaitytuvai,
skaitmeninės informacijos perdavimui naudojami kabeliai – USB laidai (iphone, android ir kitiems įrenginiams) skaitmeninės informacijos perkėlimui.
Projekto metu pasiekti rezultatai
Gautus darbo rezultatus galima skirstyti į tris etapus. Jie buvo pasiekti kiekvienos sesijos ir po jos vykdomo savarankiško darbo metu. 
    Pirmieji savarankiško darbo rezultatai buvo: beveik parengta fotografijų kolekcija; patobulinti bandomieji, bet dar nebaigti videofilmai; sukurti į verslumą orientuoti produktą reklamuojančio prekės ženklo variantai; parengti pirminiai produktą reprezentuojantys ir į verslumą orientuoti tekstai, tekstų variantai. Galima teigti, kad buvo pasiekta 50 proc. numatomo baigiamojo darbo rezultato.
    Antrieji savarankiško darbo rezultatas yra: parengta ir minimalių korekcijų reikalaujanti fotografijų kolekcija; beveik baigtas ir minimalių korekcijų reikalaujantis videofilmas; antrosios sesijos metu pasirinkus tinkamiausią variantą ištobulintas produktą reklamuojantis  prekės ženklas; ištobulinamas ir beveik užbaigiamas produktą reprezentuojantis tekstas, tekstų variantai; beveik užbaigiamas internetinis portfelis, reikalaujantis turinio korekcijų ir estetinio sprendimo patobulinimo. Galima teigti, kad buvo pasiekta 80 proc. numatomo baigiamojo darbo rezultato.
    Trečiasis (galutinis) projektinio darbo rezultatas buvo programos dalyvių sukurtų kūrinių galutinis užbaigimas ir pristatymas visuomenei. Šis rezultatas rodo, kad dalyvavimas programoje taip pat ugdo gebėjimus tinkamai pristatyti savo kūrybą, asmenybės išskirtinumą, pritraukti publiką ir verslo interesantus. Tai taip pat lemia estetinio skonio, kritinio ir verslinio mąstymo ugdymą. 
    Taigi, projektinio darbo metu pasiektas galutinis rezultatas sustiprina ir įtvirtina medijų raštingumą, leidžia ne tik inovatyviai pristatyti produktą ar paslaugą, bet ir sukurtą audiovizualinį kūrinį traktuoti kaip inovatyvų ir dėmesį patraukiantį asmens kūrybinės veiklos rezultatą.
Šis projektas yra finansuotas iš 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos lėšų, skirtų priemonei „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, ir yra atliktas vykdant Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2- ESFA-V-729-01-001
Programos aprašymas
0
11
0
Published:

Programos aprašymas

0
11
0
Published: