Entry for the 2013 PBBY- Alcala Prize using the Winning story "Ngumiti si Andoy".

My illustrations won Honorable Mention.
 
Andoy the Fan and Cane Merchant
"He needed to work for his siblings. He sold fans and canes."
 
"Kailangan niyang magtrabaho para sa kaniyang mga kapatid. Nagbenta siya ng mga tungkod at pamaypay."
Andoy the Aspiring Tailor
I often watch how my father does his sewing. I used to dream of being a tailor like him.

"Madalas naman, pinapanood ko kung paano manahi si Tatay. Naisip ko dati na maging mananahi tulad niya."
Andoy the Poster Maker
He also did posters for other people's businesses.

"Gumawa rin siya ng mga poster para sa mga negosyo ng ibang tao."