carmelite
A project from the course Image Making in the public domain
Guidance: Yaron Shin
 
This project deals with inequality of wealth distribution in Haifa as shown through the Carmelit.
When the Carmelit (Haifa's underground railway) was founded in 1959, its purpose was to connect the three central regions of Haifa: the Downtown, the Hadar region, and the Central Carmel. Due to socioeconomic changes during the later part of the 20th century, the Downtown and the Hadar region no longer attract productive businesses.  The majority of the population belong to the lower socioeconomic strata compared with the Carmel which is mostly upper middle class and which attracts commerce, culture, and tourism.
 
The message of this project illustrates the socioeconomic hierarchy in Haifa, showing that the lower class is in the downtown area while the higher class is in the Carmel. Geographically, the higher the elevation of the region, the higher the socioeconomic status. The converse is true of the lower elevation as well.
eliteכרמ
פרוייקט במסגרת קורס אימג' מייקינג במרחב הציבורי
הנחייה: ירון שין
 
.הפרוייקט עוסק בפערי המעמדות בחיפה, באמצעות הכרמלית

כאשר הוקמה הכרמלית ב-1959 היא יועדה לחבר בין שלושה אזורים מרכזיים בחיפה בתקופה זו: העיר התחתית, שכונת הדר ומרכז
הכרמל. עקב שינויים חברתיים ועירוניים שחלו לקראת סוף המאה ה-20 בחיפה חדלו העיר התחתית ושכונת הדר להוות אזורים עסקיים פוריים וכיום מרבית האוכלוסייה המתגוררת באזורים אלו משתייכת למעמד סוציו-אקונומי נמוך. זאת בהשוואה למרכז הכרמל
.שם האוכלוסייה כיום הינה אוכלוסייה הומוגנית ממעמד בינוני-גבוה והמקום מהווה מוקד משיכה מסחרי, תרבותי ותיירותי ראשי
 
המסר אותו ניסיתי להעביר בעבודתי הוא שמסלול הכרמלית במעלה ההר מסמל מסלול היררכי בין המעמדות החברתיים בחיפה
.כאשר הנמוך ביותר בעיר התחתית והגבוה ביותר במרכז הכרמל

המטרה: לגרום לנוסעי הכרמלית לחוש את הפער הקיצוני בין המעמדות אשר שוכנים זה לצד זה, כאשר תוך 8 דקות בלבד עוברים 
.מנקודת קיצון אחת לשנייה, באמצעות הנסיעה בכרמלית
 .הכוונה היתה ליצור רצף של תמונות במעברים שבין התחנות כך שתנועת הכרמלית תיצור את האנימציה 
 


:תודה מיוחדת ל
טלי ואלכס אלכסיינקו
בני פרברמן
דיאנה גבאי
 ליאו החולדה
רן הכלבה