• Add to Collection
  • About

    About

    GEO | Poetics / / / Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences
    Published:

GEO | POETYKA  / GEO | POETICS

///

Institute of Literary Research Polish Academy of Sciences
Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Organizers / Organizatorzy :
 
Department of Modern Literature University in Lublin
Zakład Literatury Współczesnej UMCS w Lublinie

Geopoetyka and Research Group of the Institute of Literary Research
i Zespół Badawczy Geopoetyka Instytutu Badań Literackich PAN

Geopoetyka - new diagnosis
Geopoetyka - nowe rozpoznania 

_

Konwersatorium poświęcone jest związkom literatury (oraz sztuki) i geografii w kontekście nowego interdyscyplinarnego zainteresowania przestrzenią w badaniach kultury, określanego również jako zwrot topograficzny. Samo pojęcie geopoetyki wywodzi się z dyskursu filozoficzno-literackiego (Kenneth White)
i funkcjonuje obecnie zarówno w obiegu literackim, jak i teoretycznym. Nawiązując do poetyki (poiesis) określenie to akcentuje aktywną, twórczą rolę literatury i sztuki w formowaniu, projektowaniu przestrzeni geograficznej – w znaczeniu kulturowych praktyk konstruowania terytoriów, miejsc i pejzażu oraz związanej
z topografią tożsamości i pamięci.

///

Seminar devoted to the relationship of literature (and art) and geography in the context of a new interdisciplinary research interests in the area of ​​culture, also known as return on topographical.
The very concept of geopoetyki derived from philosophical and literary discourse (Kenneth White),
currently in circulation, both literary and theoretical. Referring to poetry (poiesis) This term emphasizes
the active, creative role of literature and the arts in shaping, designing geographical space - in terms
of cultural practices construct territories, places and landscapes, and related the topography of identity
and memory.

info:

www.ibl.waw.pl