If You Want to Get AR DCHYJianWei
文鼎DC黃陽尖魏 │ AR DCHYJianWei
37
392
0
Published:

文鼎DC黃陽尖魏 │ AR DCHYJianWei

黃陽的字體是書法的專業技術與現代造形特質的新媒合,長時間逐字用心書寫與設計,使尖魏體突顯了瘦金體的利落美,結合了魏碑體的方折感,使字體的使用更具有文化意義與時尚氛圍!
37
392
0
Published:

Tools