Grafika przygotowana pod nadruk na kubkach i koszulkach.