• Add to Collection
Advertising Agency: RedBank Beijing
Chief Creative Officer: Donghai Liu
Creative Director: Marwin Ma / Minsheng Zhang
Art Directors: Marwin Ma / Minsheng Zhang / Donghai Liu
Copywriter: Donghai Liu 
Illustrator: Fernando Falcone
Retoucher: Shi Zhong