BELY SLON
SOFT: 3dsmax, coronarenderer, photoshop
LOCATION: Kharkiv, Ukraine
YEAR: 2018
TEAM: Alesya Kasianenko, Olga Chernyaeva, Elizaveta Tischenko
❤​​​​​​​
                                                                     ❤
BELY SLON | 2018
538
4,105
15
Published: