Megafon

Producer: Hudyakov Production
Triksel VFX Team:
Velikoredchanin Vyacheslav
Compositing: Alexey Bykovskiy
Animation: Evgenya Ratner
Modeling: Evgeny Park, Vladislav Alexandrovich
HUD: Vladimir Bogomolov
FX: Pavel Morozov
Layout: Alexander Karelin, Aleksandr Lukashkin
Megafon
Published: