Sacred Geography
Collaborated with Sian music "sacred geography" track Work of 2010.
คุณSianป็นนักออกแบบสียงจากฝั่งยุโรป ที่มีความสนใจในผลงานของผม ติดต่อให้ออกแบบภาพประกอบร่วมกับพลงของขา และได้มาป็นผลงานชิ้นนี้ "sacred geography"

Video by Lee Suetorsak
Music by Sian music
Sacred Geography
21
1,568
3
Published:

Sacred Geography

sacred geography video by lee suetorsak music by sian music
21
1,568
3
Published:

Tools