the centre of light
współpraca | cooperation: Agata Legawiec​​​​​​​
W obecnych czasach posiłek traktowany jest pragmatycznie, lakonicznie. Zazwyczaj jemy szybko, w biegu, nie zwracając uwagi na produkt, otaczającą nas przestrzeń, ani przebywających z nami ludzi. Spożywanie pokarmu straciło w pewnym stopniu swój duchowy wymiar. Projekt jest próbą zwrócenia uwagi na istotę naszego życia, to także sygnał dla użytkownika – aby zwolnić, złapać oddech. Światło lampy koncentruje się na produkcie – jedzeniu, tworząc wokół niego (poprzez formę, dobrane materiały, barwę) wręcz mistyczną aurę.

Projekt the centre of light to idea stworzenia unikatowego klimatu wokół doświadczania posiłku czy jedzenia. Światło jako element porządkujący, nadający charakter, kierunek, podkreślający wyjątkowość posiłku jest kreatorem przestrzeni, w której przebywamy. Przestrzeń nabiera empirycznego, sensualnego znaczenia. Światło (jako kreator) przede wszystkim wydobywa głębię, esencję z obiektów i przedmiotów, które oświetla. Lampę potraktowano jako symbol skupienia, serca kuchni, ośrodek, wokół którego zbieramy się konsumując posiłek.

Forma – duchowe przeżycia

Bazą do opracowania formy lampy stał się trójkąt – jako symbol wzrastania, duchowości oraz zaufania. To również kształt dynamiczny – wskazujący kierunek, kurs – w przypadku projektu naprowadzający na centrum, punkt kulminacyjny, czyli posiłek.

Materiał – doświadczenie sensoryczne

Wykorzystane w projekcie materiały oprócz aspektów czysto wizualnych, działają również haptycznie, jak np. sklejka bukowa, której delikatna faktura jest wyczuwalna poprzez dotyk dłonią. Sklejka ponadto jako naturalny materiał wprowadza przyjemną, ciepłą atmosferę. Uzupełnieniem podstawowego budulca formy (czyli sklejki) jest miedź – to jeden z nielicznych metali, który posiada naturalnie ciepłą barwę – pomarańczowo-czerwoną. Dodatkowo jej gładka faktura, w kontraście do reliefowej powierzchni sklejki, idealnie uzupełnia koncepcję projektu the centre of light, która ma na celu wprowadzić odbiorcę w świat wrażeń zmysłowych.

Barwa – kreowanie nastroju

Ciepła barwa światła i materiałów – oscylująca pomiędzy kolorem czerwonym i żółtym – wpadająca w różne odcienie pomarańczu mobilizuje, ożywia, inspiruje, wprowadza w pozytywny nastrój. Kształtuje przyjemną atmosferę. To również barwa wzmagająca apetyt – dodatkowo potęgująca doznania wizualne, smakowe i zapachowe towarzyszące posiłkowi. Atmosfera zbudowana za pomocą światła (barwy) zgodnie z ideą projektu ma sprawiać, że chcemy powrócić do tego klimatu po raz kolejny – by ponownie celebrować posiłek oraz by znów móc spokojnie spojrzeć na przestrzeń, ludzi oraz przedmioty, które współtworzą teraźniejszość.

...

Today a meal is treated in a pragmatic, laconic manner. We usually eat fast, in a hurry, not paying attention to the product, surrounding space, or accompanying people. Eating food has, to a certain degree, lost its spiritual character. The project constitutes an attempt to point the attention at the essence of our life, but also a signal for the user – to slow down and take a deep breath. The light of the lamp focuses on the product – food, creating an almost mystical aura around it (through its form, selected materials, color).

The centre of light project constitutes an idea of creating a unique atmosphere surrounding the experience of a meal or eating. Light, as an ordering element which adds character and dimension, emphasizing the uniqueness of a meal, constitutes the creator of the space in which we reside. The space acquires and empirical, sensual meaning. Light (as the creator) brings out primarily the depth as well as essence of objects and items which it illuminates. The lamp has been treated as a symbol of focus, heart of the kitchen, center around which we gather consuming a meal.

Form – spiritual experiences

The base for developing the form of the lamp was a triangle – as the symbol of ascension, spirituality, and trust. It is also a dynamic form – indicating direction, the course – in case of the project, pointing to the center, culmination - meal.

Material – a sensory experience

Materials used in the project, apart from purely visual aspects, possess also a haptic quality. For example beech plywood possesses a delicate texture which is detectable under the hand. Furthermore, as a natural material, plywood introduces a pleasant and warm atmosphere. A complementation for the form’s basic material (plywood) consists in copper – it is one of the very few metals with a natural warm color – orange-red. Additionally, its smooth texture, in contrast to the uneven plywood, perfectly complements the concept of the centre of light which aims at taking the recipient into a world of sensual experiences.

Color – forming the mood

The warm color of the light and materials – somewhere between red and yellow – falling into various tones of orange, stimulates, invigorates, inspires, and introduces a positive mood. It creates a pleasant atmosphere. It is also a color which stimulates the appetite – additionally emphasizing visual, taste, and aroma experiences accompanying a meal. The atmosphere created with the use of light (color), in accordance with the project’s idea, intends to result in that we want to return to that atmosphere – to once more celebrate the meal and be able to calmly look at the space, people, and objects which together create the present.
Publikacja projektu na portalu MAGAZIF
Projekt finałowy w konkursie WARSZTAT 2017 (realizowany w ramach Dni Projektu i Technologii WARSZTAT 2017) oficjalne wyniki
Prezentacja projektu na COW International Design Festival / Dnipro, Ukraina lista uczestników
Publikacja w katalogu oraz udział w wystawie ARCH inside 2017 ​​​​​​​
Project publication - MAGAZIF
Final project in the WARSZATAT 2017 competition (implemented as part of the Days of Design and Technology WARSZTAT 2017) official results
Project publication - COW International Design Festival / Dnipro, Ukraina the list of participants
Publication in the catalog and participation in the exibition ARCH inside 2017 ​​​​​​​
photo: Paweł Machomet
the centre of light
4
57
0
Published: