BYALІNSKAGA APARTMENT
Studio: ZROBYM architects
Project leader: Andrus Bezdar 
Architect: Olga Yarizshko
Location: str. Belinskogo, Minsk, Belarus
Area: 91,25 m2
Year: 2018

BYALІNSKAGA APARTMENT
215
1,895
4
Published: