PL
Rolnictwo, wbrew stereotypom, to ważna część gospodarki, a przede wszystkim gałąź biznesu. Zauważyłam, że charakter pracy rolnika 
i wynikający z niego zakres obowiązków, ich specyfika polegająca na połączeniu pracy fizycznej z prowadzeniem księgowości, marketingu, znajomości rynku, produktów rolnych, doprowadziły do chaosu w wielu gospodarstwach. Postanowiłam stworzyć narzędzie, które wspomoże organizację pracy małych i średnich gospodarstw rolnych oraz wpłynie na kulturę ekonomiczną i lepsze zarządzanie. Kalendarz rolnika jest to kompleksowe narzędzie wspomagające pozyskiwanie danych, ich porządkowanie, analizowanie, 
a także planowanie oraz zarządzanie finansami gospodarstwa rolnego. Projekt składa się z kalendarza książkowego oraz kart pracy. 

Mimo wielkiego zróżnicowania polskich rolników, został przemyślany tak, aby pomóc zarówno gospodarstwom nastawionym na uprawę jak i hodowlę. Problem projektowy, założenia projektowe – w końcu – koncepcja Kalendarza… są oparte na dogłębnej analizie potrzeb użytkownika oraz specyfiki jego kontekstów użytkowych.

EN
Agriculture, contrary to stereotypes, is an important part of the economy, and above all the branch of business. 
I noticed that the nature of the farmer's work and the scope of duties resulting from it, their specificity consisting in combining manual work with accounting, marketing, market knowledge, and agricultural products, led to chaos in many farms. I decided to create a tool that will help to organize the work of small and medium-sized farms and will affect economic culture and better management. Farmer's calendar is a comprehensive tool supporting the acquisition of data, their ordering, analysis, as well as planning and financial management of a farm. The project consists of a book calendar and work sheets.

Despite the great diversity of Polish farmers, it has been thought out to help both farms focused on cultivation and breeding. The design problem, project assumptions - in the end - the concept of the Calendar... are based on an in-depth analysis of the user's needs and the specifics of its user contexts.


Farmer's calendar
100
856
16
Published:

Farmer's calendar

100
856
16
Published:

Tools

Creative Fields