My Mercedes animation.
Credits: Animation by Wojtek Szklarski