Weather Application

  • 1256
  • 62
  • 5
  • Weather Application
    .אפליקציית מזג אויר, אשר משנה את צבעה ע"פ הטמפרטורה הנתונה באותו היום
    .בחורף היא מתאפיינית בצבעים כחולים ,ככל שהצבע כהה יותר כך הטמפרטורה נמוכה יותר
    .ואילו בקיץ, ככל שהצבע כהה יותר, כך הטמפרטוה גבוהה יותר