Przestrzeń miejska/Urban space revitalization
Projekt rewitalizacji przestrzeni miejskiej w Rzeszowie
okolice Dworca PKP i PKS, przy ul. Artura Grottgera

​​​​​​​ Podejmując się tego projektu chciałam stworzyć okolicę, która połączy wygodę i estetykę. 
Przede wszystkim jest przestrzenią pierwszego kontaktu przyjezdnych z naszym pięknym miastem. 

Wizerunkiem nowoczesnego miasta są tereny zielone, budynki mieszkalne i użyteczności publicznej ciekawie wkomponowane w krajobraz. Wszystko to połączone z komfortem i funkcjonalnością użytkowania, estetyką, dostępnością, wpływa na jakość naszego życia i dobre samopoczucie. 


Revitalization project of urban space in Rzeszow
PKP(Polish National Railways) and PKS(Car Transport Company) stations area near Artur Grottger street

Taking up this project, I wanted to create a neighborhood that combines comfort and aesthetics. 
Above all, it is the space of the first contact of visitors with our beautiful city.

An image of a modern city are green areas, residential and public buildings that are nicely incorporated into the landscape. All this combined with the comfort and functionality of use, aesthetics, accessibility, affects the quality of our lives and well-being.
Widok z góry/Top view
Wizualizacja/Visualisation
Połączenie terenów przed Dworcem PKP i PKS porządkuje komunikację pieszą, tworząc konkretne kierunki przemieszczania się. Dominującą częścią projektu są zielone wyspy, pomiędzy 
którymi znajdują się szlaki komunikacyjne dla pieszych. Zieleń oraz miejsca do odpoczynku w formie ławek stanowią rekreacyjną funkcję tej przestrzeni. Komunikacja kołowa jest w wyraźny sposób oddzielona od pieszej. 

The connection of the areas in front of the PKP and PKS station organizes pedestrian communication, creating specific directions of movement. The dominant part of the project are green islands, between which there are pedestrian communication routes. Green and places to rest in the form of benches constitute a recreational function of this space. Circular communication is clearly separated from 
the pedestrian communication.


Wizualizacja/Visualisation
Owalne kopuły kontrastują z geometryczną powierzchnią. Takie rozwiązanie różnicuje teren, 
tworząc różnorodne miejsca do spędzania wolnego czasu. Pomimo tego, że bryła jest dynamiczna, 
nie jest agresywna i nie zaburza estetyki tej przestrzeni. Wprowadzenie zieleni w betonową 
i asfaltową nawierzchnię, tworzy przestrzenie biologicznie czynne. ​​​​​​​

Oval domes contrast with the geometric surface. Such a solution differentiates the area, creating various places to spend free time. Despite the fact that the solid is dynamic, it's not aggressive and doesn't disturb the aesthetics of this space. The introduction of green in a concrete and asphalt surface, creates biologically active spaces.
Wizualizacja/Visualisation
Wizualizacja/Visualisation
Jedna ze stref posiada wjazd i wyjazd do parkingu podziemnego, który rozciąga się pod kopułami na całej płaszczyźnie terenu. Wjazd otoczony jest szklaną barierką.

One of the zones has entry and exit to the underground car park, which stretches under the domes on the entire surface. The entrance is surrounded by a glass barrier.
Plan zagospodarowania terenu, skala 1:500

Land development plan, scale 1:500
Zdjęcie makiety, skala 1:500
Photo of the mock-up, scale 1: 500
Zdjęcie makiety, skala 1:500
Photo of the mock-up, scale 1: 500
Zdjęcie makiety, skala 1:500
Photo of the mock-up, scale 1: 500
Projekt powstał w ramach pracy licencjackiej, w pracowni Kształtowania Przestrzeni i Designu 
na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, prowadzący prof. Tadeusz Błoński. 2017/2018

The project was created as part of a bachelor's thesis in the Studio of Space and Design
at the Faculty of Arts of the University of Rzeszów, leading prof. Tadeusz Błoński. 2017/2018

Przestrzeń miejska/Urban space revitalization
9
141
0
Published:

Przestrzeń miejska/Urban space revitalization

9
141
0
Published: