Design: Anastasiya Kovalevskaya
CG: Evgeny Litvyakov