Who helps me testing the font? Everyone can join!
As a thank you, you will get the (corrected) font.
Please share it!

Wer hilft mir, den Font zu testen? Jeder kann mitmachen!
Als Dankeschön darf jeder den (korrigierten) Font behalten, 
Bitte weiterleiten!


testers wanted
Published:

testers wanted

Published: