เป็นโครงการออกแบบที่ร่วมมือกันระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาควิชาออกแบบอุตสาหกรรม กลุ่มสาขาเฟอร์นิเจอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กับบริษัทพิโคที (Picotee) ที่เป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ส่งออกรายใหญ่ของประเทศไทย แนวคิดของโจทย์การออกแบบในครั้งนี้คือ Cash & Carry คือเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนสามารถซื้อได้ ราคา
ไม่แพงและสะดวกต่อการขนส่ง แนวคิดเริ่มต้นจึงมาจากการนึกถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกบ้านน่าจะมีไว้ และใช้ได้เอนกประสงค์
ขนย้ายได้ง่าย จากแนวคิดดังกล่าวจึงนำโต๊ะญี่ปุ่นที่คนไทยนิยมใช้มาออกแบบใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้มากขึ้น
Design project
Flat pack furniture for Picotee
 
Type 
Flat pack furniture, Small table
 
Materials
Para wood / Lacquer finish, Matte
MDF / Color finish, Gloss
Color fabric
 
Size
W600 x L800 x H300 mm
 
Design period
2011.03-2011.09