• Add to Collection
  • About

    About

    Museum By Atithep Chaetnalao
    Published:
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ร่วมกับ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการ “ย้อนมาเล่า: ตอน อู่ทองศรีทวารวดี”THE REPLAY: UTHONG SRI DARAVATIโดยอติเทพ แจ้ดนาลาวนิทรรศการ "ย้อนมาเล่า ตอน อู่ทองศรีทวาราวดี"
The Replay Exhibition

7-25 November 2012

โดย อติเทพ แจ้ดนาลาว

“ย้อนมาเล่า” เป็นนิทรรศการที่นำเสนอแนวความคิดการย้อนไปสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับโบราณวัตถุโดยการพัฒนาเพิ่มเติมจากเนื้อหาเดิม การจัดแสดงแบบเดิม สภาพแวดล้อมเดิมกลับมาเล่าอีกครั้งให้มีความน่าสนใจโดยนำเสนอกระบวนการผสมผสานเทคโนโลยีสื่อจัดแสดงสมัยใหม่เน้นการมีประสบการณ์ร่วมของผู้ชมเข้ากับโบราณวัตถุสมัยทวารวดีที่ค้นพบในบริเวณเมืองโบราณอู่ทองอายุกว่าพันปีความเจริญรุ่งเรืองของวัฒนธรรมในสมัยนั้นซึ่งแสดงถึงวิถีชีวิตที่ดำเนินไปคู่กับคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่มีคุณค่าดั่งทองคำที่มีแสงอร่ามไปทั่วเมืองโบราณอู่ทอง ซึ่งจัดแสดงในห้องอู่ทองศรีทวารวดี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี นิทรรศการนี้เป็นการแสดงถึงรูปแบบในการสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับโบราณวัตถุและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ในการชมพิพิธภัณฑ์ ชึ่งในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานในการจัดแสดงเน้นไปที่การนำเสนอเนื้อหาและโบราณวัตถุเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้จัดแสดงครั้งนี้เป็นการนำเสนอองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการสร้างสรรค์เพื่อไปพัฒนาและต่อยอดการจัดแสดงได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำรูปแบบของ“ย้อนมาเล่า” ไปเป็นแนวทางในการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์อื่นๆต่อไปอีกด้วย

“The Replay” is the exhibition presentingretrospective concepts to increase antiques’ liveliness by improvement of the oldcontents, presentations and atmospheres to re-narrate more interestingly. Toachieve that purpose, it is presented by combined modern presentation processesand highlighted on letting visitors have co-experiences with Dvaravati Era antiques found in the ancient Uthong, thousands years ago. The exuberances of cultures insuch era, representing the walking of lives going side by side the teaching ofthe Buddha which has a great value as if gold shining all over the ancient Uthongexhibiting in Uthong Sri Dvaravati chamber at Uthong National Museum,Suphanburi province. The exhibition is presenting modern forms creating antiques’ liveliness and more new experiences in visiting a museum. The brought-intechnologies are emphasized on presenting contents and antiques. Furthermore,the exhibition is presenting knowledge from research papers utilized increation to develop and enlarge the exhibitionsuitably and also mark the Flashback to Story as an archetype for othermuseums.

ซึงผมอยู่หนึ่งในหัวหอกของทีมงานผู้สร้างเรื่องเล่านี้ ซึ่งผมมีหน้าที่ในส่วนของ Graphic and Interactive Design ทั้งหมดในงานนี้ ซึ่งผมก็จะลงในส่วนที่ผมได้มีส่วนในงานครั้งนี้


คุณณิชกานต์ ไชยจักร์
คุณธเนศ อาจจินดา
คุณธวัชชัย สอิ้งค
ุณสุรเชษฐ์ มีเทพ
คุณธเนศ เจียระไนวชิระ
คุณสราวุธ มั่นคง
คุณศิริวุธ พรศรีค
ุณธวัชชัย เหล่าชัยพฤกษ์
คุณณัฐวัฒน์ ชุมพลค
ุณกฤษญ์ ไตรรัตน์นักศึกษา

คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 LOGO DESIGN BY Thanet Archinda
The Replay: Uthong Sri Dvaravati
By Atithep Chaetnalao

และทีมงานผู่สร้างเรื่องเล่า

คุณณิชกานต์ ไชยจักร์
คุณธเนศ อาจจินดา
คุณธวัชชัย สอิ้งค
ุณสุรเชษฐ์ มีเทพ
คุณธเนศ เจียระไนวชิระ
คุณสราวุธ มั่นคง
คุณศิริวุธ พรศรีค
ุณธวัชชัย เหล่าชัยพฤกษ์
คุณณัฐวัฒน์ ชุมพลค
ุณกฤษญ์ ไตรรัตน์

ักศึกษาคณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม


www.facebook.com/TheReplayExhibition

E-mail: atithep.ch@spu.ac.th Website: www.thereplayexhibition.com