Vremya tv channel ID 2017

Motion Graphics
Vremya tv channel ID 2017
new idents for Vremya tv channel

Art Direction: Artem Ludyankov

3D, Motion design, Compositing:
Dmitriy Istomin
Anton Trubin
Dmitriy Borzov
Nicolas Zion

Music & sfx: Alexey Stratonov
Vremya tv channel ID 2017
Published: