Zoika Magazine #01
Proposal for Editorial Magazine
Logo for Zoika Magazine