"DON'T THINK TWICE.IT'S ALRIGHT"
thanks to Simon Geis @ vividgrey