Illustration – Wake Forest University, Reynolda Hall
Illustration – Wake Forest University, Wait Chapel