user's avatar
Museum of nature- an interactive map
מפה אינטרקטיבית עבור מוזיאון הטבע
.עיצוב ואיור מפה אינטראקטיבית מאונמצת מוקרנת על שולחן טאץ’, בעבור מוזיאון הטבע בתל אביב
 ,גודלה 7 על 4 מטרים, והיא בעלת שני מצבים. עבר, המציג את החיים השונים שהיו בכל חלקי הארץ
.והווה- המציג מצב של ישראל לאחר התפתחות בניה וזיהום אויר
 השולחן מוקף באיזורי מגע, כאשר נלחץ עליהם, הקטע הרלוונטי יהפוך מעבר להווה
.תוך כדי שהכל מאונמץ ונושם

Interactive map for the Natural History Museum
Design and Illustration  of an interactive map- displayed at the Nature Museum in Tel Aviv
Museum of nature- an interactive map
3
128
0
Published:
user's avatar
Ori Ben Yishay

Museum of nature- an interactive map

3
128
0
Published: