Visual Artist: Động Vật Bậc Cao, Lak Lak, Tô Anh Tuấn - Motion Designer: Sang Nguyen