• Add to Collection
  • About

    About

    Đây là bộ sản phẩm về nhãn hiệu "GORILLA ENERGY DRINK"
    Published:
GORILLA ENERGY DRINK
Đây là bộ sản phẩm trong Project kì 1 mình học tại Hanoi-Arena làm về đề tài thương hiệu nước tăng lực có nhãn hiệu "GORILLA ENERGY DRINK".
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
WANGHUY GRAPHIC DESIGN