Architect: Vladimir Berezin
Location: Saint Petersburg, Russia
Year: 2017
Photographs: Dmitri Tsyrenshchikov