• Add to Collection
  • About

    About

    Art Director: Hà Đỗ (Đỗ Hà) ◾ Producer: Hellos. (Khanh Tung Vu) ◾ Photographer: Trí Nghĩa ◾ Model: H'ăng Niê (Ngọc Trai Đen) ◾ Stylist: Mạch Huy … Read More
    Art Director: Hà Đỗ (Đỗ Hà) ◾ Producer: Hellos. (Khanh Tung Vu) ◾ Photographer: Trí Nghĩa ◾ Model: H'ăng Niê (Ngọc Trai Đen) ◾ Stylist: Mạch Huy ◾ Makeup & Hairstyle: Ruan Dang ◾ Prop: Thuan Vo ◾ Assistant: Ben Lê ◾ Location: Revons Studio 54 Read Less
    Published: