new spring idents for Dom Kino tv channel

Art Director: Artem Ludyankov
Director: Artem Golenkov
Producer: Dmitriy Borisov, Vasiliy Raksha, Katerina Zaryuta
Director of Photography: Alexander Nosovsky
Stylist: Anna Bashtovaya
3D, Motion design, Compositing:
Anton Trubin
Pavel Timoshenko
Pavel Palekhin
Fedor Novikov
Dmitriy Istomin
Ruslan Adamov

Music & sfx: Artem Golenkov, Alexey Stratonov
Dom Kino Spring ID
22
414
0
Published: