J A I P U R / 2
December 2016
Chokhi Dhani / JAIPUR
Left SMS Taj Hotel  / JAIPUR  .   Right Chokhi Dhani / JAIPUR
Rambagh Palace / JAIPUR
Left Chokhi Dhani / JAIPUR  .   Right Chokhi Dhani / JAIPUR
Rambagh Palace / JAIPUR
Left Rambagh Palace / JAIPUR  .   Right Chokhi Dhani / JAIPUR
Chokhi Dhani / JAIPUR
Left Rambagh Palace / JAIPUR  .  Right  Rambagh Palace / JAIPUR
Chokhi Dhani / JAIPUR
Left Rambagh Palace / JAIPUR  .   Right  SMS Taj Hotel  / JAIPUR
Rambagh Palace / JAIPUR
Left Chokhi Dhani / JAIPUR  .   Right Chokhi Dhani / JAIPUR
Rambagh Palace / JAIPUR