J A I P U R  /  1
December 2016
Chokhi Dhani / JAIPUR
Left Chokhi Dhani / JAIPUR  .   Right Rambagh Palace / JAIPUR
Chokhi Dhani / JAIPUR
Left Chokhi Dhani / JAIPUR  .   Right Rambagh Palace / JAIPUR
Rambagh Palace / JAIPUR
Left Rambagh Palace  / JAIPUR     .   Right  Chokhi Dhani / JAIPUR
Chokhi Dhani / JAIPUR
Left Rambagh Palace  / JAIPUR   .   Right Chokhi Dhani / JAIPUR
Rambagh Palace  / JAIPUR                                                                                                                                                                                                 
Left Rambagh Palace  / JAIPUR  .   Right  Rambagh Palace  / JAIPUR        
Rambagh Palace  / JAIPUR        
Left Rambagh Palace / JAIPUR   .   Right  Chokhi Dhani / JAIPUR
Rambagh Palace  / JAIPUR
Left Chokhi Dhani / JAIPUR  .  Right  Chokhi Dhani / JAIPUR
Rambagh Palace  / JAIPUR